-23​%
ការពង្រីកខ្សែកកាបូបរូបថត
រូបភាពមួយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ... រក្សាការចងចាំដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកនៅក្នុងកាបូបពង្រីករបស់យើង! បើកស្លាបទះស្លាប ...
ប្រដាប់បង្វិល