-29​%
ស្បែកជើងខារីនខ្ពស់ចំណែកកជើងខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រីស្តាល់ស្បែកជើងថ្លាថ្លា
សម្ភារៈផ្នែកខាងលើ: ប្រភេទប៊្លុកសេនភីសស្តុនៈកេសស្ត្រេសស្ត្រេសដាប់ប៊ែលៈអូផេនសិនៈអាវបិទប្រភេទ៖ ប៊្លុកស្ត្រេបហេលៈប្រភេទស្តុបកែងរាងប្រភេទ៖ …
ប្រដាប់បង្វិល